Actualiteiten

05-06-2008 Persbericht boekpresentatie 7 juni 2008

07-06-2008 Verslag boekpresentatie 2008

07-06-2008 gedicht Martha Kist bij boekpresentatie

09-02-2009 verkort jaarverslag 2008

18-5-2010 verkort jaarverslag 2010

Persbericht 

Op 7 juni 2008 is in Aldeboarn het boek “De geschiedenis van het Kruis –of Doumaleen te Aldeboarn” aangeboden aan burgemeester Schadd van Boarnsterhim. Het boek is geschreven door historica Martha Kist. Lenen kunnen tegenwoordig worden beschouwd als studiefonds.  

Het Kruis- of Doumaleen, gevestigd te Aldeboarn, is een van de oudste Friese studielenen. Waarschijnlijk is het Leen gesticht door de beroemde Friese vrijheidsstrijder Jancko Douwama (ca. 1483-1533) of door één van zijn nazaten. De geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen wordt door Kist beschreven vanuit de oorsprong en ontwikkeling van de Friese studielenen in het algemeen, waarbij de samenhang met economische en sociaal-maatschappelijke veranderingen wordt aangegeven.

Aan de hand van archiefmateriaal maar ook interviews met bestuursleden en studenten komt een gedetailleerd beeld naar voren van deze unieke stichting, die nog steeds springlevend is. Tegenwoordig krijgt jaarlijks een aantal studenten een financiële ondersteuning van het leen op grond van een aantal voorwaarden. Deze staan genoemd op de website (www.doumaleen.nl), die tegelijk met de presentatie van het boek ten doop zal worden gehouden.

Bij de boekpresentatie zal het woord gevoerd worden door Hâns Brandsma van de Aldheidskeamer Aldeboarn (‘de plek van de Doumastate”), mr. Bernard van Haersma Buma (“Lenen in Friesland”), Mindert Wynstra (“Het leven van Jancko Douwama” en Martha Kist.Een interessante studie opent een nieuw venster naar de toch al rijke historie van Aldeboarn! 

Het Kruis- of Doumaleen: 500 jaar deel van de Friese geschiedenis.  

Op 7 juni 2008 is op een feestelijke, zonovergoten dag het boek “Geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen te Aldeboarn”, geschreven door Martha Kist, aangeboden aan burgemeester Schadd. Dit boek is een eerste en heel gedegen studie van het Doumaleen, waarvan de eerste verwijzing dateert rond 1525.  Het geeft een interessante doorkijk naar vijfhonderd jaar Boarnster en Friese geschiedenis.

Het Doumaleen is van begin af aan een studieleen geweest, dat voorzag in financiële ondersteuning van studenten. Rond de 70 genodigden verzamelden zich op Fjurlânswei 2 (boerderij van Bauke Dijkstra, voorheen Binsma), waar de Doumastins gestaan heeft. Na trompetgeschal van een heraut en een welkomstwoord door Yolt IJzerman, bestuurslid van het leen, vertelden Hâns Brandsma en Martha Kist op boeiende wijze een aantal wetenswaardigheden over Doumastins, zoals de exacte plaats van het stenen huis en de ligging van de landerijen. Daarna verplaatste het gezelschap zich naar het “Frysk Hynder”, waar het verdere programma plaatsvond.

De voorzitter van het leen, Alian Akkermans, benadrukte het belang van dit boek voor het dorp. Vervolgens gaf mr. Haersma-Buma een college geschiedenis over de Friese lenen. Er zijn er nu nog ongeveer 30 in Friesland, alle met een eigen identiteit en historie. Maar er zijn er maar een stuk of tien die net zo oud zijn als het onze.

Mindert Wynstra gaf op een heel boeiende en pakkende wijze invulling aan het leven van Jancko Douwama. Hij wist het zo te brengen dat er beelden werden opgeroepen die je bijblijven. Uiteindelijk stierf Jancko Douwama na een lange gevangenschap zonder vorm van proces op 50-jarige leeftijd in Vilvoorde (bij Brussel).

Vervolgens was het de beurt aan Martha Kist, die het boek geschreven heeft. Zij is historica, werkt bij Tresoar en woonachtig in Leeuwarden. Het is verbazingwekkend hoeveel zij weet van de geschiedenis van Aldeboarn. Zij demonstreerde dat met veel beeldmateriaal in een boeiende presentatie.

De lezingen werden afgewisseld met zang van Hester Dam, onder begeleiding van Otto Jongbloed (pianist). Hester heeft met financiële steun van het Doumaleen na het conservatorium een aanvullende opleiding genoten in Glasgow. Zij heeft nu een eigen studio en is dirigente en docente aan de Vrije Akademie in Delft.

Het eerste exemplaar van het boek werd vervolgens door Martha Kist aangeboden aan de burgemeester van Boarnsterhim, mevr. Schadd-de Boer.

B & W zijn statutair de toezichthouders van het Doumaleen. In haar dankwoord kwam duidelijk naar voren dat zij veel van het Doumaleen wist. Zij sprak haar grote waardering uit voor de inspanningen om dit boek te schrijven.

Carl van Heel en Anns Humalda kregen uit handen van Martha Kist een exemplaar aangeboden. Beiden zijn ruim 40 jaar actief geweest als bestuurders.

Na afloop konden de genodigden een gesigneerd exemplaar kopen. Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij iedere boekhandel (ISBN 978-90-8704-029-1) of bij uitgeverij Verloren, Postbus 1741, 1200 BS, Hilversum (www.verloren.nl). De prijs ligt rond 20 euro. 

Mocht u meer willen weten van het Kruis- of Doumaleen dan kunt u de website www.doumaleen.nl raadplegen.

Heel in het bijzonder raden we studenten of scholieren uit Aldeboarn en omgeving, die moeite hebben met de financiering van hun (bijzondere) studie, aan de website te bezoeken en eventueel een aanvraag in te dienen.

 

Gedicht Martha Kist

BOARNE 

It oanbegjin kaam mei de stream

dûnsjend joech er libben

saaide blomkjende greiden

en fette kij, de skomjende molke troch

frouljushannen yn sêft goud feroare. 

 

Oer de stream kaam ek it Wurd

Wurd fan God troch syn apostel Bonifatius

welle fan leauwen, mythysk fûnemint

ûnder de âld Pankras-tsjerke

dêr’t – o wûnder – oait basilisken tahoden.

 

Sa kaam ek it bûnzjend wurd fan Jancko,

Man fan Eer, dy’t sûnder swurd

gjin rjocht fan sprekken hie,

syn papieren gjalp fan frjemde kusten,

longerjend nei Douma, nei thús

it swiete wetter fan de Boarn

 

Wie syn krewearjen it begjin

fan in Lien ta syn memoarje?

Romroft stiet de stifting yn de tiid.

Ta wolfeart  streamt de wite jefte

studinte-hjouwer is it lean.

  

Martha Kist, 

7 juni 2008

 

Verkort jaarverslag 2008

Het jaar 2008 was een jaar met veel activiteiten voor het bestuur. De presentatie van het boek “Geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen”, geschreven door Martha Kist, historica te Leeuwarden, was het absolute hoogtepunt. Op 7 juni 2008 werd het eerste exemplaar door Martha Kist aangeboden aan de burgemeester van Boarnsterhim, Mevr. mr. P. Schadd-de Boer. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in “Het Fryske Hynder” te Aldeboarn in aanwezigheid van ca. 70 genodigden. In de Aldheidskeamer van Aldeboarn was een kleine tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het Doumaleen.

In 2008 was het bestuur als volgt samengesteld:

-         Mevr. A. A. Akkermans - Hofstra, voorzitter

-         Dhr. G.A. Hooijer, secr./penningmeester

-         Dhr. A.J. IJzerman 

Het bestuur heeft in 2008 vergaderd op 8 januari, 7 februari, 7 april, 7 mei en 11 augustus. Het bestuur heeft aan drie personen een pensie toegekend, inclusief een pensie die reeds in 2007 was toegewezen, maar wegens tijdelijke onderbreking van de studie nog niet was uitgekeerd. Verder is het tot stand komen van het bovengenoemde boek financiëel ondersteund.

Martha Kist mag als de “huishistorica” van onze Stichting worden beschouwd, want zij is eerder mede-auteur geweest van een boek over Jancko Douwama (“Een man van eer: Bloemlezing uit 'Jancko Douwama's Geschriften' “). Dit jaar is de website gereed gekomen (www.doumaleen.nl). Een aantal aanvragers heeft reeds gebruik gemaak van de website.

De vermogenspositie van de stichting is iets minder geworden na een aantal jaren van vermogensgroei. Dat komt met name door de kosten voor het boek en de boekpresentatie.

 

Jaarverslag 2009

 Het jaar 2009 was qua activiteiten een stuk rustiger dan het jaar 2008, waar we de presentatie hadden van het boek “Geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen”, geschreven door Martha Kist, historica te Leeuwarden. 

In 2009 was het bestuur als volgt samengesteld:

-         Mevr. A. A. Akkermans - Hofstra, voorzitter

-         Dhr. G.A. Hooijer, secr./penningmeester

-         Dhr. A.J. IJzerman

 Het bestuur heeft in 2009 vergaderd op 19 januari en op 23 november.

Veel contact tussen de bestuursleden gaat momenteel via email, zodat ook tussentijds aanvragen kunnen worden beoordeeld. Er zijn in 2009 4 pensies verstrekt. De tendens is dat er weer meer aanvragen komen. Elke aanvraag komt nu ook via de website, waaruit blijkt dat deze nu goed te vinden is. De vermogenspositie van de stichting is toegenomen met name door de hogere opbrengst van rente.   

 

LAST_UPDATED2