Welkom
De Stichting “Kruis- of Doumaleen”, gevestigd te Aldeboarn, heeft als doelstelling:

"het verlenen van financiele steun aan jonge mensen van beiderlei kunne, bij het volgen van voorbereidend wetenschappelijk en wetenschappelijk onderwijs".

Het Kruis- of Doumaleen is een heel oud instituut. We weten dat het in 1520 al functioneerde. Het Leen is genoemd naar Jancko Douwama (1483-1533) of zijn vader. Meer over het Leen is te vinden onder het hoofdstuk “geschiedenis”.

Landbezit en in de loop der jaren opgebouwde beleggingen vormen het vermogen van de Stichting, die in 1990 is opgericht. Sinds die tijd berust de begeving bij het bestuur, momenteel bestaande uit mevr. A. Akkermans (voorzitter) en de heren G.A. Hooijer (secretaris/penningmeester) en A.J. Uzerman. De jaarlijkse opbrengsten van het vermogen kunnen voor verwezenlijking van de doelstelling aangewend worden.

Oorspronkelijk (eeuwen geleden) werd met behulp van het vermogen de complete studie (meestal theologie) van een persoon betaald. Deze moest uitgebreid solliciteren en aan vele voorwaarden voldoen. Momenteel is de situatie anders. Door de invoering van de studiefinanciering is het voor iedereen in principe mogelijk de studie van zijn of haar keuze te volgen. Zodoende heeft het bestuur de criteria om gebruik te kunnen maken van het fonds een aantal jaren geleden zodanig aangepast dat bijdrages verstrekt kunnen worden wanneer sprake is van bijzondere uitgaven, die niet gedekt kunnen worden door student, de ouders en/of de overheid. We kunnen hierbij denken aan langdurige ziekte, een tweede studie of een wetenschappelijke stage buitenland. Daarnaast moet de kandidaat (beneficiant genaamd) connecties hebben met Aldeboarn of een iets ruimer gebied, tenminste binnen de provincie Fryslân.

Een aanvraag kan worden ingediend bij de secretaris van de Stichting vergezeld van een brief waaruit duidelijk blijkt wat de reden is van de aanvraag en waarvoor de bijdrage bestemd is. Daarnaast moet een begroting worden meegestuurd en, indien van toepassing, een overzicht van bijdrages van andere sponsoren of fondsen. Verder kan het bestuur de financiële draagkracht van ouder(s) of verzorger(s) (laten) toetsen.

LAST_UPDATED2