Bestjoersleden PDF Afdrukken E-mail
It bestjoer bestiet út:

Mefr. A.A. Akkermans-Hofstra, foarsitter
Dhr. S.I. de  Roos, sekr./ponghâlder
Dhr. A.J. IJzerman, lid, lannen

en hâldt in pear kear jiers in gearkomste.
LAST_UPDATED2