Links PDF Afdrukken E-mail

Foar wa’t mear witte wol fan Jancko Douwama wurde de neikommende publikaasjes oanrekommandearre:

- Harmen Wind - De izers fan ’e frijheid: roman oer Jancko Douwama 1482-1533 (1998). Mear ynformaasje is te finen op:

http://home.planet.nl/~meul2882/fries/Wind,Harmen.html

http://www.tresoar.nl/mmtresoar/main/content_pagina_volledig_teaser_rechts.jsp?lang=nl&pagina=skr_wind_h&stylesheet=frieseschrijvers.css

- Een man van eer: Bloemlezing uit ‘Jancko Douwama’s Geschriften’, út it Nederdútsk oerset, ynlaat en annotearre troch Martha Kist en Harmen Wind, (Hilversum, Verloren 2003) ISBN 90-6550-769-8. 238 pg., ylls., € 20,-
In resinsje fan dat lêste boek is te finen op
http://www.historischhuis.nl/recensies/recensie208.html

LAST_UPDATED2