Via onderstaand formulier kan een aanvraag worden ingediend bij de secretaris van de Stichting vergezeld van een brief waaruit duidelijk blijkt waar de aanvrager zijn opleiding volgt, wat de reden is van de aanvraag en waarvoor de bijdrage bestemd is. Daarnaast moet een begroting worden meegestuurd en, indien van toepassing, een overzicht van eigen bijdragen en die van andere sponsoren of fondsen. Verder kan het bestuur de financiële draagkracht van ouder(s) of verzorger(s) (laten) toetsen.

Stuur mij een kopie
Help
Help